Privacyverklaring

Introductie en werkingssfeer

Dit is het privacybeleid van Qompliant B.V. (Qompliant) en de aan haar direct gelieerde organisaties. Wij zijn een staffing bureau dat gespecialiseerd is in recruitment consultancy op het gebied van finance, legal, risk en compliance.  

Dit privacybeleid is van toepassing op alle personen die contact hebben met Qompliant, met uitzondering van haar werknemers. Dit privacybeleid is van toepassing op:    

 • Kandidaten, klanten, bezoekers, sollicitanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere relaties van Qompliant; en    
 • Bezoekers van de website van https://Qompliant.com/ of een aan deze domeinnaam gelieerde domeinnaam;

Deze personen worden hierna gezamenlijk aangeduid met 'u' en 'uw'. De woorden 'wij' en 'ons' verwijzen naar Qompliant. In hoofdstuk 1 worden een aantal begrippen uitgelegd. Deze begrippen zijn in het privacybeleid met een hoofdletter aangeduid.    

Bij Qompliant nemen we de bescherming van privacy uitermate serieus. We vinden het belangrijk dat er verantwoord met de persoonsgegevens, van zowel onze opdrachtgevers als onze kandidaten, wordt omgegaan. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. We nemen vanzelfsprekend alle wettelijke regels, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in acht en betrachten de nodige zorgvuldigheid om uw persoonsgegevens adequaat te beveiligen.   

We vragen u om dit privacybeleid aandachtig te lezen.  


Inhoudsopgave

1. Definities

2. De persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij kunnen verwerken

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

4. Gronden waarop wij persoonsgegevens verwerken

5. Delen van persoonsgegevens met derden

6. Delen van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

7. Beveiliging

8. Uw rechten

9. Minderjarigen op de website van Qompliant

10. Cookies en soortgelijke toepassingen

11. Contactgegevens

12. Bewaartermijnen

13. Wijzigingen en toepasselijk recht


Begrippenlijst

Betrokkene: Degene op wie de persoonsgegevens die worden verwerkt betrekking hebben.

Derden: Natuurlijke of rechtspersonen die geen betrokkenen of onderdeel van Qompliant zijn, zoals natuurlijke of rechtspersonen waarmee Qompliant persoonsgegevens deelt op grond van een overeenkomst. Deze derden kunnen verwerkers of medeverwerkers zijn.  

Persoonsgegevens: Alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.  

Verwerking: Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan, zoals verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden en vernietigen.  

Verantwoordelijke voor de verwerking: De partij die de gegevens van een betrokkene verwerkt voor een bepaald doel. In dit privacybeleid is de verantwoordelijke voor de verwerking Qompliant.  


De persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij kunnen verwerken

Hieronder leggen we uit welke persoonsgegevens Qompliant van u kan verwerken.

Gegevens die door u zelf zijn verstrekt, zoals:  

 • Uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en functietitel);  
 • Uw geslacht en geboortedatum;  
 • Gegevens na een telefoongesprek met u;
 • Gegevens uit een e-mail van u;   
 • Betalingsgegevens;    
 • Gegevens uit uw CV/gegevens over arbeidsverleden.

Gegevens die we hebben ontvangen via onze websites, nieuwsbrieven en e-mails:  

 • Informatie over het apparaat waarmee u onze website heeft bezocht;  
 • Uw surfgedrag op de website, zoals:  
 • Welke gegevens/webpagina's u van ons heeft bekeken;  
 • De wijze waarop u door de website navigeert;  
 • Of u een nieuwsbrief of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt;  
 • De data en tijdstippen van uw bezoek aan onze website;
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt;  
 • Uw browsertype en IP-adres;  
 • Het internetadres van de website waarmee wordt doorgeklikt;  
 • De geolocatie;  
 • De gegevens die je van de website hebt gedownload.


Gegevens die wij hebben ontvangen uit andere bronnen, zoals:  

 • Openbare bronnen die door u beschikbaar en openbaar zijn gemaakt, zoals op sociale media en zakelijke websites;  
 • Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster.  


Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:    

 • Om uw identiteit te verifiëren;
 • Om onze diensten (en de veiligheid van die diensten) te verbeteren, onder meer door het uitvoeren van controles;  
 • Om u te informeren over nieuws en ontwikkelingen bij Qompliant en Qompliant haar producten en diensten;  
 • Om ons in staat te stellen onze diensten te evalueren, te bestuderen en te ontwikkelen;  
 • Om u te contacteren voor nieuwsbrieven als u zich daarvoor hebt opgegeven;  
 • Voor interne kwaliteitsdoeleinden;
 • Om onze websites te beheren, te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;  
 • Voor marketing-/commerciële doeleinden;  
 • Voor werving en selectie;  
 • Om aan een wettelijke verplichting te voldoen die op Qompliant rust;  
 • Om met u contact te kunnen hebben en te reageren op de door u gestelde vragen;  
 • Voor de afhandeling van uw aanvraag tot informatie en ter behandeling van klachten;
 • Om diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag te voorkomen;  
 • Om tevredenheidsonderzoeken te kunnen uitvoeren.  


Op deze gronden verwerken wij persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te mogen verwerken hebben wij een grondslag uit de AVG nodig.  

We gebruiken de volgende gronden;  

 • U heeft aan Qompliant uitdrukkelijk toestemming gegeven;  
 • Het gebruik is nodig om een overeenkomst met u uit te voeren of aan te gaan;  
 • Het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen;  
 • In noodsituaties: het gebruik is nodig om een vitaal belang van u of van een ander te beschermen;
 
 • Wij hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik, tenzij uw belang of het belang van een derde op privacy zwaarder weegt.  

Qompliant kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangen beroepen:  

 • De bescherming van uw veiligheid;  
 • Het beschermen van de veiligheid van klanten en/of anderen, de gebouwen en eigendommen van Qompliant;  
 • Voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden;  
 • Het bevorderen van het IT-beheer en de beveiliging te verbeteren;  
 • De diensten en de inhoud van onze websites te analyseren en te verbeteren;  
 • Het bevorderen van de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening;  
 • Communiceren met u en andere relaties van Qompliant;  
 • Onze diensten te leveren, verbeteren, aanpassen, ondersteunen, onderzoeken en analyseren;
 
 • Het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik, en schendingen van onze voorwaarden en beleidsregels of andere schadelijke of illegale activiteiten.  


Delen van persoonlijke gegevens met derden

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is omdat zij werkzaamheden uitvoeren in opdracht van Qompliant en alleen voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden. Indien een derde partij wordt ingeschakeld, zorgt Qompliant ervoor dat deze partij hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteert als het niveau dat door ons wordt aangehouden.   

Qompliant kan contractanten van de volgende categorieën inschakelen:   

 • Organisaties waar Qompliant wervingsdiensten voor levert;
 • IT-beheer  
 • Website beheer;
 
 • Website hosting.  

Qompliant blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Qompliant sluit overeenkomsten met derden om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed worden beveiligd.  

Qompliant kan door een fusie, overname of verkoop van (een deel van) de organisatie uw persoonsgegevens delen met een derde partij, zoals een potentiële koper of verkoper. Uiteraard zullen wij u hierover informeren via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website en u informeren over uw rechten in deze situatie.  


Delen van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Het kan soms nodig zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan derden die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. In overeenstemming met de AVG zal Qompliant uw persoonsgegevens alleen doorgeven aan landen buiten de EER indien:
 

1. De Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt; of  

2. Passende waarborgen worden geboden en u afdwingbare rechten heeft en over goede rechtsmiddelen beschikt; of  

3. De doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst met Qompliant; of  

4. U uitdrukkelijk met de doorgifte heeft ingestemd, na te zijn ingelicht over de risico’s die de doorgifte met zich brengt; of    

5. De doorgifte noodzakelijk is wegens gewichtige redenen van algemeen belang; of  

6. De doorgifte incidenteel en noodzakelijk is voor dwingende belangen van Qompliant en we passende waarborgen hebben genomen en de Autoriteit Persoonsgegevens hierover heeft ingelicht.  

In situaties waarin Qompliant uw persoonsgegevens buiten de EER doorgeeft, nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beschermd blijven.
 

Beveiliging

Bij Qompliant nemen we uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens uiterst serieus. Strikte beveiligingsmaatregelen zijn cruciaal, vooral binnen de recruitmentbranche. Daarom maken we het kwaadwillenden extra moeilijk om toegang te krijgen tot onze systemen.
 

Bij Qompliant nemen we niet alleen privacy, maar ook beveiliging uiterst serieus. Goede beveiligingsmaatregelen zijn cruciaal, zeker binnen de recruitmentbranche. Daarom proberen we bij Qompliant het zo moeilijk mogelijk te maken voor kwaadwillende om toegang te verkrijgen tot onze systemen. We hebben onder meer de volgende maatregelen genomen:    

 • Alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de persoonsgegevens hebben;  
 • Alle werknemers van Qompliant hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over alle informatie (persoonsgegevens hieronder begrepen);   
 • Elektronische verzending van persoonsgegevens vindt altijd via een beveiligde verbinding plaats;
 • De website is beveiligd via HTTPS;  
 • We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens alleen worden gedeeld met derden als we met deze derden passende beveiligingsmaatregelen zijn overeengekomen.  


Uw rechten 

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u een aantal rechten, deze zijn hieronder uiteengezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen bij Qompliant of door een e-mail te sturen naar: info@qompliant.com. Qompliant verifieert uw identiteit voordat aan uw verzoek kan worden voldaan.  

Qompliant zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengt Qompliant u geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn.  

1. Toegang tot persoonsgegevens 
U kunt ons te allen tijde vragen aan te geven welke (categorieën van) uw persoonsgegevens Qompliant verwerkt, voor welke doeleinden, uit welke bron de gegevens afkomstig zijn en welke bewaartermijnen worden gehanteerd.  

2. Persoonlijke gegevens wijzigen
 Bovendien kunt u te allen tijde contact met ons opnemen om uw persoonlijke gegevens aan te vullen of te corrigeren. In het onwaarschijnlijke geval dat Qompliant onjuiste persoonsgegevens over u heeft verwerkt en/of verstrekt, zal Qompliant dit onmiddellijk corrigeren. Indien Qompliant uw persoonsgegevens heeft gewijzigd, zal Qompliant u hiervan op de hoogte stellen.  

3. Minimaliseren van de verwerking van uw persoonsgegevens 
Indien u het niet eens bent met de inhoud van de door Qompliant over u opgeslagen persoonsgegevens, kunt u een verzoek indienen om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te minimaliseren.  

4. Intrekken van toestemming
 U kunt de toestemming die u hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens ook intrekken. Na ontvangst van uw brief of e-mail zal Qompliant de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming hebt gegeven, onmiddellijk staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.  

5. Recht op overdracht van persoonsgegevens (recht op gegevensoverdraagbaarheid) 
U kunt de door Qompliant over u opgeslagen persoonsgegevens opvragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Na ontvangst van uw persoonsgegevens staat het u vrij deze informatie over te dragen.  

6. Recht om vergeten te worden 
Indien u niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van Qompliant, kunt u een verzoek indienen om al uw persoonsgegevens te verwijderen.  

7. Recht op bezwaar
 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die Qompliant baseert op grond van een gerechtvaardigd belang van Qompliant of een derde of "uitvoering van een taak van algemeen belang". Indien Qompliant zich op deze gronden baseert, zal Qompliant haar belangen afwegen tegen uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u het recht om van Qompliant te verlangen dat deze belangenafweging wordt herhaald.  

8. Recht om een klacht in te dienen/een rechtsmiddel aan te wenden
 Wij spannen ons in om samen met u naar een billijke oplossing te zoeken als u een klacht of probleem hebt met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens. Stel echter dat wij u niet kunnen helpen met uw klacht of probleem. In dat geval kunt u ook een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens of een gerechtelijke procedure aanspannen. De contactgegevens van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens vindt u door hier te klikken.  


Minderjarigen op de website van Qompliant 
Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze website kunnen bezoeken, verzamelen wij geen persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar zonder toestemming van een ouder/voogd. Dit betekent dat als u 16 jaar of jonger bent, u onze website alleen mag gebruiken onder toezicht van een ouder/voogd.  


Cookies en vergelijkbare technieken

Qompliant maakt op haar website gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. We gebruiken cookies om diensten te verlenen en ervoor te zorgen dat onze diensten correct functioneren. Hierdoor kan Qompliant zien hoe de website bezoekers de website gebruiken. Dit zorgt ervoor dat Qompliant de website kan aanpassen op basis van de voorkeuren van een gebruiker. Bij een volgend bezoek aan de website van Qompliant worden deze kleine stukjes herkend. 


Contactgegevens
Onze contactgegevens zijn

Qompliant B.V.  

Rokin 46-1

1012KV Amsterdam

info@qompliant.com

+31 (0) 20 261 9182  


Bewaartermijnen

Qompliant bewaart persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Qompliant bewaart uw persoonsgegevens zo lang wij dit noodzakelijk achten om diensten te verlenen. Zoals: u in staat te stellen onze website te gebruiken en de toepasselijke wetgeving na te leven. Ook gebruiken wij deze om geschillen met partijen op te lossen en voor andere doeleinden die ons in staat stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Qompliant bewaart uw persoonsgegevens in ieder geval gedurende de periode waarin u een overeenkomst met Qompliant heeft.  

Na beëindiging van de klantovereenkomst kunnen wij deze gegevens in onze systemen bewaren. Bijvoorbeeld wanneer een contract is gekoppeld aan een overeenkomst, factuur of een ander officieel document. Gegevens van (potentiële) kandidaten bewaren wij drie jaar. Na deze periode vragen wij de (potentiële) kandidaat om toestemming om hun persoonsgegevens nog drie jaar te behouden. Als potentiële kandidaten niet langer door ons benaderd willen worden, kunnen zij een verzoek indienen voor het verwijderen van diens gegevens uit onze systemen.  

Indien u gesolliciteerd heeft op een van onze interne vacatures maar niet wordt uitgenodigd voor een gesprek, of wanneer we er onverhoopt toch niet uitkomen, bewaren we uw gegevens nog vier weken. Na deze periode vragen wij u om toestemming om de persoonsgegevens drie jaar te bewaren. Dit doen wij om u in de toekomst opnieuw te kunnen benaderen, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe vacatures zijn vrijgekomen die aansluiten bij uw profiel.  


Wijzigingen en toepasselijk recht 

Het kan zijn dat we het privacybeleid in de toekomst aanpassen. Dit kan gebeuren wanneer de wet andere eisen stelt, we onze dienstverlening uitbreiden, of omdat we vinden dat we het anders moeten verwoorden. Eventuele wijzigingen vindt u op deze pagina.   

Geen van de bepalingen uit dit privacybeleid is bedoeld om een verplichting of overeenkomst tussen u en Qompliant tot stand te brengen. Op de bepalingen uit dit privacybeleid en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.